Date Hour Day Month Year
Monday 02:51 27 01 2020
Stem
Yi
Yi
Yin Wood
Ji
Ji
Yin Earth
Ding
Ding
Yin Fire
Ji
Ji
Yin Earth
Branch
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Si
Si
Snake
Yin Fire
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Hidden Stems
Xin Ji Gui
Geng Bing Wu
Xin Ji Gui
Ren Jia
Na Yin
Metal in the sea
Wood in Forest
Water in the Stream
Wood on the Plain
Flying Star 8 6 9 8
Hexagram
Wood
3
6
Bitting
21
Wood
8
2
Great
Strength
34
Metal
4
7
Following
17
Fire
2
2
Observation
20
Location NE1 S1 NE1 N1
Group Xun Kun Zhen Qian
Out of Gua 1 2 7 4 8 9 6 8 9 1 3 7
Family
Kan-Li
Zhen-Xun
Pi-Tai
Heng-Yi
Zhen-Xun
Gen-Dui
Pi-Tai
Heng-Yi
Activates Stars 8-3 9-8 8-4 1-2
Day Basic Info
12 Officers
5 - Stable
Dong Gong x
28 Constellations 12 - Danger
Yellow & Black Belt 8 - Jade Hall
Index KP1/3v1
15 / 4
Na Yin Wood in Forest
24 Jie Qi 24 - Greater Cold
Jie Qi Start Date 2020-01-20 14:51
Jie Qi End Date 2020-02-04 09:06
Moon
3 03
QMDJ Zhi Run Yang 9
QMDJ Chai Bu Yang 9
Xuan Kong Da Gua
9-11: He Tu - Focus on M
15-17: He Tu - Form 1
17-19: He Tu - Form 1
19-21: He Tu - Focus on M
Day Stars
Good Bad
Duke Virtue Combo (Y)
Sky Horse (Y)
Three Harmony
Double Funeral
Four Abandonment
Ji Capital Heaven Sha (Y)
Voluminous Day
Date
Hour
Day Special Info
Year Breaker

XKDG

He Tu

Wood
Xin/ Li/ 3
Si/ Qian/ 7

Metal

Snake

14
Great
Reward

XKDG

Combo 10

Fire
Ding/ Xun/ 2
Si/ Qian/ 8

Fire

Snake

9
Small
Livestock

XKDG

Combo 5-15

Fire
Yi/ Kan/ 7
Si/ Qian/ 3

Wood

Snake

5
Waiting

XKDG

7 Star Robbery

Metal
Yi/ Qian/ 9
You/ Gen/ 4

Wood

Rooster

33
Retreat

Stem Branch

Combination

Wood
Jia/ Li/ 3
Shen/ Kan/ 9

Wood

Monkey

64
Not Yet
Accomplished

Stem 7K

Branch Clash

Wood
Yi/ Li/ 3
Hai/ Kun/ 3

Wood

Pig

35
Advancement

Stem IW

Branch Clash

Water
Gui/ Gen/ 6
Hai/ Kun/ 6

Water

Pig

23
Peel

Date: 2020-01-27
Flying Stars
SE S SW
E
8 7
5
7
4
4 3
1
3
9
6 5
3
5
2
7 6
4
6
3
9
Month
8
Year
6
Day
8
Hour
5
2 1
8
1
7
3 2
9
2
8
5 4
2
4
1
1 9
7
9
6
W
NE N NW
Date: 2020-01-27
Month Replace Month Hexagram Chart
SE S SW
E
8
1
6
Humility
2
4
4
3
Great Exceeding
7
6
3
7
Great Reward
9
7
7
8
Regulate
1
9
8
6
Abundance
3
2
8
8
Delight
5
3
9
2
Without Wrongdoing
6
5
6
8
Beauty
8
1
2
6
Dispersing
4
W
NE N NW
Date: 2020-01-27
Year Replace Year Hexagram Chart
SE S SW
E
7
6
9
Decreasing
8
3
2
9
Increasing
4
5
9
4
Retreat
6
6
4
6
Eliminating
7
8
3
8
Travelling
9
1
1
7
Officer
2
2
8
8
Delight
3
4
3
4
The Cauldron
5
9
7
9
Accomplished
1
W
NE N NW

Feng Shui of the Day: 2020-01-27
SE S SW
E
Five Yellow
SE3 Grand Duke
S2 Peach Blossom
3 Killings
W2 Five Ghost
NE3 Robbery Sha
Happiness Sector
NW3 Day Breaker
NW3 Sky Horse
W
NE N NW
Feng Shui of the Month: 2020-01
SE S SW
E
S2 Peach Blossom
SW1 Month Breaker
3 Killings
NE1 Grand Duke
NE3 Robbery Sha
Five Yellow
NW3 Sky Horse
W
NE N NW
Feng Shui of the Year: 2020
SE S SW
E
SE3 Year Breaker
SE1 Wu Capital
SE3 Ji Capital
SE3 Sky Horse
SE1 Duke Branch Virtue
S2 Dragon Virtue
Five Yellow
SW3 Robbery Sha
SW3 Fortune Virtue
E1 Duke Virtue
W2 Calamity Sha
3 Killings
NE3 Moon
NE1 Great Moon
N2 Sun
N2 Peach Blossom
N2 Great Sun
NW3 Grand Duke
NW3 Annual Sha
NW3 Five Ghost
W
NE N NW

Hours - 2020-01-27
0 - 1 1 - 3 3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19 19 - 21 21 - 23 23 - 24
Jia
Jia
Yi
Yi
Bing
Bing
Ding
Ding
Wu
Wu
Ji
Ji
Geng
Geng
Xin
Xin
Ren
Ren
Gui
Gui
Jia
Jia
Yi
Yi
Bing
Bing
Zi
Zi
Chou
Chou
Yin
Yin
Mao
Mao
Chen
Chen
Si
Si
Wu
Wu
Wei
Wei
Shen
Shen
You
You
Xu
Xu
Hai
Hai
Zi
Zi
7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
24
Water
Kun 1
Kun 1
Earth
2
Wood
Li 3
Zhen 6
Bitting
21
Fire
Xun 2
Li 4
Family
37
Water
Gen 6
Dui 9
Decreasing
41
Metal
Qian 9
Dui 6
Tread
10
Wood
Zhen 8
Qian 2
Great Strength
34
Wood
Zhen 8
Xun 9
Consistency
32
Metal
Qian 9
Kan 3
Litigation
6
Water
Kun 1
Kan 7
Officer
7
Fire
Xun 2
Gen 7
Gradual Progress
53
Fire
Kan 7
Gen 2
Obstruction
39
Wood
Li 3
Kun 3
Advancement
35
Water
Gen 6
Zhen 3
Nourish
27
N2 NE1 NE3 E3 SE2 S1 S3 SW2 W2 NW1 NW1 NW3 N3
Kun Xun Xun Gen Gen Kun Zhen Li Kan Gen Dui Qian Xun
4 8 9 1 2 7 1 2 7 1 2 3 1 2 3 4 8 9 6 8 9 2 3 7 4 6 8 1 2 3 4 6 9 1 3 7 1 2 7
Qian-Kun
Zhen-Xun
Kan-Li
Zhen-Xun
JiJi-WeiJi
Heng-Yi
Sun-Xian
Qian-Kun
Gen-Dui
Pi-Tai
Heng-Yi
Heng-Yi
Pi-Tai
JiJi-WeiJi
Qian-Kun
Kan-Li
Zhen-Xun
Gen-Dui
JiJi-WeiJi
Sun-Xian
Pi-Tai
JiJi-WeiJi
Heng-Yi
Sun-Xian
Produce In
Same
Produce Out
Produce In
Control In
Same
Same
Control In
Produce In
Produce Out
Produce Out
Same
Produce In
1-1 8-3 3-2 4-6 4-9 9-8 2-8 7-9 7-1 6-2 6-7 1-3 8-6
White Tiger
Jade Hall
Heavenly Jail
Black Tortoise
Life Governor
Grappling Hook
Green Dragon
Bright Hall
Heavenly Punishment
Red Phoenix
Golden Lock
Precious Light
White Tiger
Heavenly Nobleman
Stem Combo Hour
Heavenly Dazzling
Yang Noble
Three Harmony
5 Not Meet Hour
Stem Clash Hour
Heavenly Officer
Happy Spirit
Day Harm
Nobleman at Heavens Gate
Day Establish
Year Breaker
Wealth Hour
Prosperity Nobleman
Fortunate Hour
Month Breaker
Heavenly Nobleman
Six Combo
Yin Noble
Road Emptiness
Day Punishment
Three Harmony
Birth Hour
Road Emptiness
Stem Combo Hour
Heavenly Dazzling
Group Emptiness
Stem Clash Hour
Group Emptiness
Day Breaker
Heavenly Nobleman
Yang Noble
6 2 4
5 7 9
1 3 8
7 3 5
6 8 1
2 4 9
8 4 6
7 9 2
3 5 1
9 5 7
8 1 3
4 6 2
1 6 8
9 2 4
5 7 3
2 7 9
1 3 5
6 8 4
3 8 1
2 4 6
7 9 5
4 9 2
3 5 7
8 1 6
5 1 3
4 6 8
9 2 7
6 2 4
5 7 9
1 3 8
7 3 5
6 8 1
2 4 9
8 4 6
7 9 2
3 5 1
9 5 7
8 1 3
4 6 2
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.