Hour Day Month Year
08:00 14 04 2024
Bing
Bing
Yang Fire
Wu
Wu
Yang Earth
Wu
Wu
Yang Earth
Jia
Jia
Yang Wood
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Date: 2024-04-14 08:00
Yang Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 3, Id: 413
SE S SW
Earth
Xin Grass
Ding Xun 4
Heaven
Ji Official
Geng Li 9
Commander
Gui Aggressor
Ren Kun 2
E Void
Warrior
Yi Heart
Gui Zhen 3
Commander:
Heavenly Aggressor at 5
Messenger:
Injury Door at 2
Snake
Ding Assistant
Wu Dui 7
W
Horse Void
Tiger
Wu Pillar
Ji Gen 8
Harmonies
Ren Rice (F)
Xin Kan 1
Supreme Yin
Geng Hero
Yi Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 3, Id: 413
SE S SW
Long Fan
Xiang Zuo
E Void
Ri Sheng
Ri Wang
Quan Yi
Chart Id : 413
Xing Sheng
W
Horse Void
Xing Zhi
Qi Ge
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.