Hour Day Month Year
10:46 20 09 2020
Gui
Gui
Yin Water
Bing
Bing
Yang Fire
Yi
Yi
Yin Wood
Geng
Geng
Yang Metal
Si
Si
Snake
Yin Fire
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
You
You
Rooster
Yin Metal
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-09-20 10:46
Yin Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 7, Id: 1050
SE S SW
Commander
Geng Pillar
Gui Xun 4
Heaven
Xin Heart
Wu Li 9
Earth
Yi Grass
Bing Kun 2
Horse
E
Snake
Bing Rice (F)
Ding Zhen 3
Commander:
Heavenly Pillar at 4
Messenger:
Shocking Door at 7
Warrior
Ji Official
Geng Dui 7
W
Supreme Yin
Wu Hero
Ji Gen 8
Harmonies
Gui Assistant
Yi Kan 1
Tiger
Ding Aggressor
Xin Qian 6
Void
NE N Void NW
Structure
Yin Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 7, Id: 1050
SE S SW
Da Ge
Xin Xing
Ri Mu
Horse
E
Yue Wang
Chart Id : 1050
W
Void
NE N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.