Hour Day Month Year
08:46 16 01 2021
Wu
Wu
Yang Earth
Jia
Jia
Yang Wood
Ji
Ji
Yin Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2021-01-16 08:46
Yang Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 2, Id: 65
SE S SW
Earth
Geng Assistant
Geng Xun 4
Heaven
Bing Hero
Bing Li 9
Commander
Wu Rice (F)
Wu Kun 2
E
Warrior
Ji Aggressor
Ji Zhen 3
Commander:
Heavenly Rice at 2
Messenger:
Death Door at 6
Snake
Gui Pillar
Gui Dui 7
W
Horse
Tiger
Ding Official
Ding Gen 8
Harmonies
Yi Grass
Yi Kan 1
Supreme Yin
Ren Heart
Ren Qian 6
Void
NE N Void NW
Structure
Yang Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 2, Id: 65
SE S SW
Zhan Ge
Yue Sheng
E
Chart Id : 65
W
Horse
Xing Mu
Void
NE N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.