Hour Day Month Year
14:09 27 02 2020
Gui
Gui
Yin Water
Geng
Geng
Yang Metal
Wu
Wu
Yang Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-02-27 14:09
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 7, Id: 320
SE Void S SW
Void
Earth
Xin Hero
Bing Xun 4
Heaven
Gui Rice (F)
Xin Li 9
Commander
Ji Pillar
Gui Kun 2
E
Warrior
Bing Assistant
Ding Zhen 3
Commander:
Heavenly Pillar at 2
Messenger:
Shocking Door at 7
Snake
Wu Heart
Ji Dui 7
W
Horse
Tiger
Ding Aggressor
Geng Gen 8
Harmonies
Geng Official
Ren Kan 1
Supreme Yin
Ren Grass
Wu Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 7, Id: 320
SE Void S SW
Void
Ri Shi
Tian Jia
Long Zou
Xiang Zuo
Ji Xing
E
Yue Wang
Chart Id : 320
W
Horse
Xing Shi
Xing Mu
Fu Ge
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.