Hour Day Month Year
23:15 27 03 2023
Bing
Bing
Yang Fire
Jia
Jia
Yang Wood
Yi
Yi
Yin Wood
Gui
Gui
Yin Water
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Date: 2023-03-27 23:15
Yang Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 1, Id: 481
SE S Void Void SW
Warrior
Geng Rice (F)
Ren Xun 4
Earth
Bing Pillar
Wu Li 9
Heaven
Ding Heart
Geng Kun 2
E
Tiger
Wu Hero
Xin Zhen 3
Commander:
Heavenly Grass at 7
Messenger:
Rest Door at 3
Commander
Ji Grass
Bing Dui 7
W
Horse
Harmonies
Ren Assistant
Yi Gen 8
Supreme Yin
Xin Aggressor
Ji Kan 1
Snake
Yi Official
Ding Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 1, Id: 481
SE S Void Void SW
Gui Xing
Fu Ge
Die Xue
Yue Sheng
Zhu Tou
E
Wu Xing
Chart Id : 481
Long Fan
Xiang Zuo
W
Horse
Ri Zhi
Ri Mu
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2023 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.