Hour Day Month Year
04:31 21 08 2019
Wu
Wu
Yang Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Ren
Ren
Yang Water
Ji
Ji
Yin Earth
Yin/
Yin
Tiger
Yang Wood
Yin/
Yin
Tiger
Yang Wood
Shen/
Shen
Monkey
Yang Metal
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-08-21 04:31
Yin Ju 8 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 7, Id: 975
SE S Void Void SW
Earth
Bing Grass
Ren Xun 4
Warrior
Wu Official
Yi Li 9
Tiger
Gui Aggressor
Ding Kun 2
Horse
E
Heaven
Geng Heart
Gui Zhen 3
Commander:
Pillar at 8
Messenger:
Shocking at 3
Harmonies
Ren Assistant
Ji Dui 7
W
Commander
Ji Pillar
Wu Gen 8
Snake
Ding Rice (F)
Bing Kan 1
Supreme Yin
Yi Hero
Geng Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 8 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 7, Id: 975
SE S Void Void SW
Chong Zha
Yue Wang
San Qi Zhi
She Jiao
Horse
E
Da Ge
Chart Id : 975
W
Xing Zhi
Ri Shi
Ri Zhi
Ri Mu
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.