Hour Day Month Year
20:16 29 09 2023
Bing
Bing
Yang Fire
Geng
Geng
Yang Metal
Xin
Xin
Yin Metal
Gui
Gui
Yin Water
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
You
You
Rooster
Yin Metal
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Date: 2023-09-29 20:16
Yin Ju 4 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 2, Id: 743
SE S Void Void SW
Tiger
Gui Official
Wu Xun 4
Harmonies
Ji Aggressor
Ren Li 9
Supreme Yin
Wu Assistant
Geng Kun 2
Horse
E
Warrior
Xin Grass
Ji Zhen 3
Commander:
Heavenly Rice at 6
Messenger:
Death Door at 9
Snake
Ren Hero
Ding Dui 7
W
Earth
Bing Heart
Gui Gen 8
Heaven
Ding Pillar
Xin Kan 1
Commander
Geng Rice (F)
Bing Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 4 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 2, Id: 743
SE S Void Void SW
Gui Xing
Gui Jia
Fei Gong
Horse
E
Chart Id : 743
W
San Qi Zhi
Xing Zhi
Long Fan
Xiang Zuo
Qi Ge
Tai Huo
Ri Zhi
Ri Mu
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2023 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.