Hour Day Month Year
21:55 28 11 2022
Ding
Ding
Yin Fire
Yi
Yi
Yin Wood
Xin
Xin
Yin Metal
Ren
Ren
Yang Water
Hai
Hai
Pig
Yin Water
You
You
Rooster
Yin Metal
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Date: 2022-11-28 21:55
Yin Ju 8 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 6, Id: 984
SE S Void Void SW
Supreme Yin
Ding Rice (F)
Ren Xun 4
Snake
Ji Pillar
Yi Li 9
Commander
Geng Heart
Ding Kun 2
E
Harmonies
Yi Hero
Gui Zhen 3
Commander:
Heavenly Heart at 2
Messenger:
Open Door at 3
Heaven
Bing Grass
Ji Dui 7
W
Tiger
Ren Assistant
Wu Gen 8
Warrior
Gui Aggressor
Bing Kan 1
Earth
Wu Official
Geng Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Yin Ju 8 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 6, Id: 984
SE S Void Void SW
Zhen Zha
Ren Dun
San Qi Zhi
Xiang Zuo
Qi Ge
E
Xiu Zha
Ri Shi
Ri Sheng
Ri Wang
San Qi Zhi
Chart Id : 984
W
Fei Gong
NE N Horse NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.