Hour Day Month Year
18:04 16 10 2021
Ji
Ji
Yin Earth
Ding
Ding
Yin Fire
Wu
Wu
Yang Earth
Xin
Xin
Yin Metal
You
You
Rooster
Yin Metal
You
You
Rooster
Yin Metal
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Date: 2021-10-16 18:04
Yin Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 2, Id: 886
SE Void S SW
Void
Supreme Yin
Geng Assistant
Geng Xun 4
Snake
Ding Hero
Ding Li 9
Commander
Ren Rice (F)
Ren Kun 2
E
Harmonies
Xin Aggressor
Xin Zhen 3
Commander:
Heavenly Rice at 5
Messenger:
Death Door at 6
Heaven
Yi Pillar
Yi Dui 7
W
Tiger
Bing Official
Bing Gen 8
Warrior
Gui Grass
Gui Kan 1
Earth
Wu Heart
Wu Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Yin Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 2, Id: 886
SE Void S SW
Void
Zhan Ge
Ji Xing
E
Chart Id : 886
Tian Jia
Ri Zhi
W
NE N Horse NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.