Hour Day Month Year
03:01 27 01 2020
Bing
Bing
Yang Fire
Ji
Ji
Yin Earth
Ding
Ding
Yin Fire
Ji
Ji
Yin Earth
Yin/
Yin
Tiger
Yang Wood
Si/
Si
Snake
Yin Fire
Chou/
Chou
Ox
Yin Earth
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2020-01-27 03:01
Yang Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 9, Id: 483
SE S SW
Warrior
Yi Official
Ren Xun 4
Earth
Xin Aggressor
Wu Li 9
Heaven
Ren Assistant
Geng Kun 2
E
Tiger
Ji Grass
Xin Zhen 3
Commander:
Heavenly Hero at 7
Messenger:
View Door at 2
Commander
Wu Hero
Bing Dui 7
W
Harmonies
Ding Heart
Yi Gen 8
Supreme Yin
Bing Pillar
Ji Kan 1
Snake
Geng Rice (F)
Ding Qian 6
Void
NE N Horse Void NW
Structure
Yang Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 9, Id: 483
SE S SW
Ri Wang
Xin Xing
Ren Jia
E
Chart Id : 483
Long Fan
Xiang Zuo
W
Xiu Zha
Xing Shi
San Qi Zhi
Xing Mu
Zhen Zha
Yue Shi
San Qi Zhi
Xing Zhi
Qi Ge
She Jiao
Void
NE N Horse Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.