Hour Day Month Year
19:20 31 03 2020
Ren
Ren
Yang Water
Gui
Gui
Yin Water
Ji
Ji
Yin Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
You
You
Rooster
Yin Metal
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-03-31 19:20
Yang Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 5, Id: 539
SE S SW
Commander
Geng Rice (F)
Ren Xun 4
Snake
Bing Pillar
Wu Li 9
Supreme Yin
Ding Heart
Geng Kun 2
E
Heaven
Wu Hero
Xin Zhen 3
Commander:
Heavenly Fowl at 4
Messenger:
Death Door at 4
Harmonies
Ji Grass
Bing Dui 7
W
Earth
Ren Assistant
Yi Gen 8
Warrior
Xin Aggressor
Ji Kan 1
Tiger
Yi Official
Ding Qian 6
Void
NE N Horse Void NW
Structure
Yang Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 5, Id: 539
SE S SW
Gui Xing
Fu Ge
Die Xue
Yue Sheng
Zhen Zha
Quan Yi
San Qi Zhi
Zhu Tou
E
Wu Xing
Chart Id : 539
W
Ri Shi
Ri Zhi
Ri Mu
Void
NE N Horse Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.