Hour Day Month Year
17:48 23 07 2024
Xin
Xin
Yin Metal
Wu
Wu
Yang Earth
Xin
Xin
Yin Metal
Jia
Jia
Yang Wood
You
You
Rooster
Yin Metal
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Date: 2024-07-23 17:48
Yin Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 5, Id: 598
SE S Void Void SW
Harmonies
Bing Aggressor
Ding Xun 4
Supreme Yin
Ding Assistant
Ji Li 9
Snake
Ji Hero
Yi Kun 2
E
Tiger
Geng Official
Bing Zhen 3
Commander:
Heavenly Fowl at 7
Messenger:
Death Door at 7
Commander
Yi Rice (F)
Xin Dui 7
W
Horse
Warrior
Wu Grass
Geng Gen 8
Earth
Ren Heart
Wu Kan 1
Heaven
Xin Pillar
Ren Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 5, Id: 598
SE S Void Void SW
Di Jia
Ji Xing
E
Qi Ge
Tai Huo
Chart Id : 598
Ri Shi
Long Zou
Ri Zhi
W
Horse
Fei Gong
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.