Hour Day Month Year
22:45 20 04 2021
Gui
Gui
Yin Water
Wu
Wu
Yang Earth
Ren
Ren
Yang Water
Xin
Xin
Yin Metal
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Date: 2021-04-20 22:45
Yang Ju 5 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 1, Id: 300
SE Void S SW
Void
Harmonies
Yi Assistant
Yi Xun 4
Tiger
Ren Hero
Ren Li 9
Warrior
Ding Rice (F)
Ding Kun 2
Horse
E
Supreme Yin
Bing Aggressor
Bing Zhen 3
Commander:
Heavenly Grass at 1
Messenger:
Rest Door at 1
Earth
Geng Pillar
Geng Dui 7
W
Snake
Xin Official
Xin Gen 8
Commander
Gui Grass
Gui Kan 1
Heaven
Ji Heart
Ji Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 5 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 1, Id: 300
SE Void S SW
Void
Horse
E
Chart Id : 300
Zhan Ge
W
Hu Dun
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.